https://www.instagram.com/detailing_studio Instagram Автостудия Глянец Szkolenie "Psychotraumatologia amputacji.
Jak zwiększyć szkuteczność pomocy
"

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm protetycznych: protetyków, fizjoterapeutów, ortopedów ­ specjalistów, którzy pracują z grupą osób po doświadczeniu amputacji i ich rodzinami.

Wszystkie te osoby dotknięte są traumą ­ zarówno osoby amputowane, jak też ich bliscy. Specyfika reakcji potraumatycznych wpływa w sposób bezpośredni na funkcjonowanie we wszystkich obszarach życia, również na przebieg procesu protezowania ­ w zależności od sposobu radzenia sobie z traumą, etapu reakcji potraumatycznej itp.

Amputacja jest specyficznym rodzajem traumy, która oprócz „zwykłych” trudności emocjonal­ nych, wiąże się ze zmianą obrazu ciała oraz koniecznością zupełnej zmiany życia w najbardziej podstawowych obszarach.

W Polsce corocznie dokonuje się 15­20 tysięcy amputacji, zatem problem dotyczy stale rosnącej grupy osób, które częstokroć NIGDY nie wracają do aktywnego życia.

W programie szkolenia opieramy się na wiedzy z obszaru psychotraumatologii oraz na kilku­ letnim doświadczeniu w pracy z osobami po amputacjach w ramach Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty.

Zakres i cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności specjalistów w zakresie podejmowania kontaktu, opartego na rozumieniu złożoności sytuacji psychicznej i społecznej osób, które doświadczyły traumy związanej z amputacją.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nabyć umiejętności uwzględniania pozyskanej wiedzy w planowaniu działań w ramach własnej specjalności zawodowej, podejmowaniu lub stymulowaniu współpracy interdyscyplinarnej zwiększającej skuteczność własnej pracy.

W trakcie szkolenia będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania:

  • Jaki wpływ ma trauma na przebieg leczenia i rehabilitacji?
  • Jak rozumieć zachowania pacjentów i ich rodzin? włączyć w proces leczenia?
  • Jak wykorzystać pozyskaną wiedzę w praktyce?

Metodologia nauczania

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, z maksymalnym wykorzystaniem doświadczeń uczestników:

  • wykład, mikrowykład
  • prezentacje multimedialne
  • praca w małych grupach, praca indywidualna
  • dyskusja moderowana
  • analiza fragmentów filmów

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ BEZPŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

PODSTAWĄ DO ZALICZENIA KURSU BĘDZIE OBECNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU “ADAPTER OSOBY AMPUTOWANEJ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ JAŚKA MELI POZA HORYZONTY.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 

08/09/10 KWIETNIA 2016
PIĄTEK-NIEDZIELA
KRAKÓW

20/21/22 MAJA 2016
PIĄTEK-NIEDZIELA
KRAKÓW


OPŁATA ZA SZKOLENIE
750zł + 23% VAT

ZAPISY:
szkolenie@pozahoryzonty.org

Psycholog, pracuje w Poradni Psychologiczno-­Pedagogicznej oraz w Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty. Zajmuje się pomocą psychologiczną osobom po przebytych traumach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców, kuratorów, wolontariuszy oraz zajęcia warsztatowe w obszarach: rozwoju umiejętności psychospołecznych, umiejętności wychowawczych, profilaktyki, rozwoju osobistego. Szkoli się w kierunku uzyskania certyfikatu psychotraumatologa w Instytucie Psychoterapii i Psychotraumatologii.

Pedagog, w trakcie szkolenia z zakresu psychotraumatologii specjalistycznej. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonymi uzależnieniami. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku. Zainteresowania naukowe: profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, sposoby pomocy dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, szkolne działania interwencyjne, zdrowie psychiczne młodzieży i osób dorosłych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, praca z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych. Od roku współpracuje z Fundacją Jaśka Meli Poza Horyzonty w obszarze pomocy osobom po amputacjach.